УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА: 

 

- Представяне на оригинална гаранционна карта с четливо попълнени всички полета; 

- Да няма последващи промени в обема и топлинните товари на помещението, в което е монтиран климатикът; 

- Спазване на инструкциите експлоатация; 

- При температура под  +5°C   в режим „Отопление" да се осигури 24-часова работа на системата; 

- Втората и третата година гаранция е валидна при условие, че собственикът е сигнализирал на монтажно - сервизната фирма за заверка на гаранционната карта. чрез извършване на профилактика на инсталацията, която се заплаща допълнително . При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирмата поставила съоръжението. Извършването на профилактиката се доказва чрез попълване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта и издаден касов бон в деня на извършване на услугата; 

- Гаранционният срок на изделието започва да тече от  датата на продажба. 

 

БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА: 

 

-безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялята инсталация

-отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката,проявени в гаранционния срок

 

БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА: 

 

- Почистването на инсталацията, топлообменника на вътрешното и външното тяло, отпушване на кондензна линия; 

- Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства - пожари, наводнения, земетресения и температури по-ниски от - 20° С; 

- Повреди вследствие на токови удари, пренапрежение или ниско напрежение. Съгласно БДС захранването е 220V±5%; 

- Механично счупени и/или деформирани пластмасови детайли - лицев панел, турбина на вътрешното тяло, перка на външното тяло, дистанционно управление и др.; 

- Транспортните разходи, които трябва да се заплатят от страна на клиента, ако последният не се намира в пределите на населеното място, където е позиционирана монтажно-сервизната фирма.

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА: 

 

- Гаранционният сервиз се осъществява чрез продавача. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява продавача до идването на сервизен техник; 

- Вносителят, продавачът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, вследствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, като и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустими максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова; 

- Независимо от настоящата търговка гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 

 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на документи; 

- При данни за предприети постъпки /опити/ за ремонт или модификация на продукта от потребителя или от трети лица, респ. монтажно-сервизни фирми,различни от фирмата опомената на гар.карта,монтирала продукта.

 

- При експлоатация на продукта при условия, различни от описаните в гаранционната  карта /промяна на местонахожданието, квадратурата и статута на помещението и т. н./; 

- При демонтаж на продукта, извършен от потребителя или от трети лица, респ. монтажно-сервизни фирми,различни от фирмата опомената на гар.карта,монтирала продукта; 

- При неспазване условията за експлоатация на продукта, определени от производителя, вносителя и продавача; 

- При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници; 

- При гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя и/или Продавача.